2024. 21 februára.

Používame obnoviteľnú energiu….

PRO SELYE UNIVERSITAS n.o. sa zaviazala využívať obnoviteľnú energiu a nič tomu nenasvedčuje viac, ako skutočnosť, že bolo uvedené do prevádzky tepelné čerpadlo v novembri 2023 z nenávratného grantu udeleného na základe výzvi č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vydanej SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), vďaka ktorej sme prešli na vykurovací systém s tepelným […]
2024. 18 januára.

Pro Selye Univerzitas – štátne skúšky

Od roku 2018 je Pro Selye Univerzitas partnerom externého školenia záhradníckeho inžinierstva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Významnou príležitosťou bol 18. december 2023, kedy sa konali tohtoročné štátne skúšky. Pred päťčlennou štátnou skúšobnou komisiou 6 absolventov zhodnotilo svoje vedomosti získané počas 7 semestrov a obhájilo svoje diplomové práce. Všetci študenti […]
2024. 17 januára.

Od katedry po katedry

Dňa 30. novembra 2023 Pro Selye Univerzitas a Asociácia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku spoločne zorganizovali učiteľskú konferenciu s názvom „Od katedry po katedry“. Cieľom podujatia bolo vzájomné priblíženie výsledkov univerzitného výskumu a vzdelávacej praxe, výmena názorov a skúseností z oboch strán. Podujatie sa nieslo s veľkým záujmom a na […]
2023. 18 decembra.

Súťaž Ignáca Darányiho

Dňa 24. novembra 2023 sa prvýkrát uskutočnila poľnohospodárska študijná súťaž Ignáca Darányiho organizovaná PSU. Súťaže sa zúčastnili stredoškolské tímy z južného Slovenska a zo Srbska a témou súťaže bola prezentácia miestnych biotopov. Kvalitu podujatia ešte zvýšilo, že porotu školili učitelia maďarskej univerzity MATE a úvodnú prednášku predniesol riaditeľ inštitútu MATE Dr. András […]
2023. 19 júna.

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

V júni 2022 naša organizácia podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výzvu OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vypísanej SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra). V decembri 2022 bola naša žiadosť posúdená kladne a Pro Selye Univerzitas n.o. nezisková organizácia úspešne získala nenávratný finančný príspevok na inštaláciu tepelného čerpadla.V januári 2023 bola podpísaná zmluva so SIEA a […]
2021. 15 novembra.

Dotácia na podporu kultúry od mesta Komárna v zmysle VZN č. 13/2012

Poskytovanú finančnú dotáciu sme použili v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve 5718/2627/OŠSVKaŠ/20021. Z dotácie sme plánovali obstarat rovnošaty pre spevácky zbor Cantus Iuventus pri UJS v Komárne.: rovnošaty/peleríny s logom zboru – 30 ks (70 eur/kus). Žiadali sme od mesta 2050,- Eur finančnú dotáciu, ale nakoľko sme dostali len […]
 
 

info@proselye.org

+421 908 583 765

Dunajské nábrežie 12,
      P.O. BOX 54.
      94505, Komárno,
      Slovenská republika

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne s použitím zariadenia na využitie OZE: tepelného čerpadla

Globálny cieľ: podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva Základný tematický cieľ 4 (TC4): Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 nájdete na www.op-kzp.sk .
Termín realizácie: 06/2023 – 11/2023
Miesto realizácie projektu: UMIESTNENIE STAVBY: Dunajské nábrežie 1165/12 94501 Komárno
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: 825 883 Komárno
Parcela reg. C – 2077

Prijímateľ: PRO SELYE UNIVERZITAS n.o., Dunajské nábrežie 1165/12, 945 01 Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov: 125 997,89 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 119 698,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 6 299,89 €