V júni 2022 naša organizácia podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výzvu OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vypísanej SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra). V decembri 2022 bola naša žiadosť posúdená kladne a Pro Selye Univerzitas n.o. nezisková organizácia úspešne získala nenávratný finančný príspevok na inštaláciu tepelného čerpadla.V januári 2023 bola podpísaná zmluva so SIEA a v júni sme zhotoviteľovi odovzdali pracovný priestor a práce sa začnú.

Záznam z vyhodnotenia ponúk viď. v prílohe:

https://proselye.org/wp-content/uploads/2023/06/zaznam-1.pdf