Dotácia na podporu kultúry od mesta Komárna v zmysle VZN č. 13/2012

Poskytovanú finančnú dotáciu sme použili v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve 5718/2627/OŠSVKaŠ/20021.

Z dotácie sme plánovali obstarat rovnošaty pre spevácky zbor Cantus Iuventus pri UJS v Komárne.:
rovnošaty/peleríny s logom zboru – 30 ks (70 eur/kus). Žiadali sme od mesta 2050,- Eur finančnú dotáciu, ale nakoľko sme dostali len 1000,- Eur, dotáciu sme konkrétne použili na 10 rovnošiat, ktorí sme pripravili pre nových členov nášho zboru, a zostávajúce peniaze (450 Eur) sme použili pre úpravu, dekoráciu rovnošiat z minulého roka.

Cieľom vystúpení a koncertov ženského speváckeho zboru Cantus Iuventus je v prvom rade predstaviť pestrý repertoár a poskytnúť príjemný umelecký zážitok. Na plánovaných vystúpeniach je však mimoriadne dôležité, aby speváci mali jednotné rovnošaty, aby mohli vhodne reprezentovať nielen univerzitu, ale aj samotné mesto.

Ďakujeme finančnú podporu od mesta Komárna.

27. október 2021