2018. 16 septembra.

Sme angažovaní pre dvojjazyčnosť

Aj keď vyučovací jazyk má maďarský, Univerzita J. Selyeho ako vysoká škola na Slovensku musí mať na zreteli súlad s právnym poriadkom Slovenskej republiky. S tým je spojené používanie slovenského štátneho jazyka, slovenské tlačivá, zmluvy, vnútorné predpisy. Univerzita, resp. PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. silne preferujú dvojjazyčnosť, ale doteraz neboli ani […]
2018. 16 septembra.

Podpora podujatí, konferencií medzinárodného významu

Umožnili sme usporiadanie viacerých odborných a kultúrnych podujatí, konferencií, študijných súťaží, študijných ciest, ktoré prispievajú k odbornej a spoločenskej prijateľnosti univerzity a jej akreditačnej stabilite a rozvoju. Pomohli sme aj pri usporiadaní medzinárodne významných fór, ktoré Univerzitu J. Selyeho pozitívne zobrazovali tak v domácej ako aj v maďarskej tlači. Takými podujatiami […]
2018. 16 septembra.

Pomohli sme: Stála pamätná výstava Jánosa Selyeho

PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. sa v roku 2017 participovala ako sponzorský partner na otvorení stálej pamätnej výstavy popularizujúcej činnosť Jánosa Selyeho. Nezisková organizácia realizovala túto činnosť spolu s Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku a s Univerzitou J. Selyeho. PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. uhradila honorár troch prednášateľov, ktorí sa zúčastnili na otvorení […]
2018. 16 septembra.

Rozšírili sme knižničný fond UJS

V roku 2016 pomáhala PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. pri rozšírení knižničného fondu Univerzity J. Selyeho. Nezisková organizácia dostala do daru od Úradu pre vzdelávanie (Maďarsko) 204 kartónov kníh, ktoré potom ako dar poskytla Univerzite J. Selyeho. Tým sa knižničný fond Univerzity J. Selyeho ďalej rozšíril o takmer 10 000 kníh […]