Sme angažovaní pre dvojjazyčnosť

Aj keď vyučovací jazyk má maďarský, Univerzita J. Selyeho ako vysoká škola na Slovensku musí mať na zreteli súlad s právnym poriadkom Slovenskej republiky. S tým je spojené používanie slovenského štátneho jazyka, slovenské tlačivá, zmluvy, vnútorné predpisy. Univerzita, resp. PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. silne preferujú dvojjazyčnosť, ale doteraz neboli ani materiálne ani ľudské zdroje na to, aby univerzita dôsledne začala realizovať dvojjazyčnosť vo svojich vnútorných dokumentoch, resp. zápisniciach. Táto prekážka bola teraz odstránená. Vďaka dotácii od Ministerstva ľudských zdrojov (Maďarsko) sa takmer úplne zrealizovala na univerzite dvojjazyčnosť v doteraz bezprecedentnej miere. Tento proces bol uskutočnený za pomoci PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. Tento okamih je preto okamihom historického významu pre univerzitu. Popri tom sa z tejto dotácie uskutočnil aj preklad a rozvoj systému Open Conference System, ktorý je pre univerzitu strategicky dôležitý, ktorý do značnej miery napomôže vzdelávaniu a výskumu v budúcnosti.