2021. 15 novembra.

Dotácia na podporu kultúry od mesta Komárna v zmysle VZN č. 13/2012

Poskytovanú finančnú dotáciu sme použili v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve 5718/2627/OŠSVKaŠ/20021. Z dotácie sme plánovali obstarat rovnošaty pre spevácky zbor Cantus Iuventus pri UJS v Komárne.: rovnošaty/peleríny s logom zboru – 30 ks (70 eur/kus). Žiadali sme od mesta 2050,- Eur finančnú dotáciu, ale nakoľko sme dostali len […]
2020. 7 decembra.

Cantus Iuventus UJS

Názov projektu, na ktorý sa dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytuje: Účasť ŽSZ Cantus Iuventus na celoštátnej súťaži Zbor SJE Cantus Iuventus vznikol v akademickom roku 2013/2014. V prvom roku jeho fungovania zbor podal prihlásku na súťaž XVI. Kodályove dni. Súťaž je organizovaná v trojročných intervaloch pre maďarské dospelé spevácke zbory. […]
2018. 16 septembra.

Pamätný deň Jánosa Selyeho

Uctievajúc prácu svojho pomenovateľa, Jánosa Selyeho, dňa 26. januára 2018 pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia usporiadala naša univerzita pamätný deň spojený s cyklom prednášok, ktorý podporila aj PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. Na podujatí pozdravil prítomných a pozvaných prednášateľov György Juhász, rektor univerzity. Veľký úspech mala prednáška Sándora Szabóa, profesora […]
2018. 16 septembra.

Podpora publikácií a konferencií v roku 2017

Z dotácie poskytnutej Ministerstvom ľudských zdrojov (Maďarsko) sme v období medzi júnom 2016 a júnom 2017 mohli financovať zalamovanie 18 publikácií a vydanie 16 publikácií v tlačenej alebo elektronickej forme. Každá jedna z týchto publikácií bola vydaná preto, lebo prispieva k zlepšeniu podmienok pre výučbu a vzdelávanie a tým pádom taktiež prispieva k akreditácii a […]