V roku 2016 pomáhala PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. pri rozšírení knižničného fondu Univerzity J. Selyeho. Nezisková organizácia dostala do daru od Úradu pre vzdelávanie (Maďarsko) 204 kartónov kníh, ktoré potom ako dar poskytla Univerzite J. Selyeho. Tým sa knižničný fond Univerzity J. Selyeho ďalej rozšíril o takmer 10 000 kníh a časopisov.