Alapszabály

Az adományalapokról és alapítványokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2010. és 99/2011. – másik törvény) 33. szakaszának 4. bekezdése alapján a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány Kuratóriuma a 2015.11.12-én, Zentán megtartott ülésén meghozza a

PRO SCIENTIA NATURAE ALAPÍTVÁNY, ZENTA
ALAPSZABÁLYÁT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jogalanyiság
1. szakasz

A Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta (a továbbiakban: Alapítvány) önálló, nem jövedelmező, nem kormányzati és a politikai pártoktól független, meghatározatlan időre alapított szervezet, melynek célja a környezettudatos gazdálkodás oktatásának fejlesztésére irányuló gazdasági, tudományos, oktatási, kulturális és politikai együttműködés megteremtése és az általánosan elfogadott projektek és programok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

Az Alapítvány jogi személy és a jogforgalomban vállalt kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

Elnevezés
2. szakasz

Az Alapítvány elnevezése szerb nyelven: Фондација “Pro Scientia Naturae”, Сента (Fondacija “Pro Scientia Naturae”, Senta).

Az Alapítvány elnevezése magyar nyelven – a nemzeti kisebbség nyelvén: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta.

Az Alapítvány elnevezése angol nyelven: Foundation “Pro Scientia Naturae”, Senta.

Az Alapítvány székhelye
3. szakasz

Az Alapítvány székhelye, ahhonan az Alapítvány tevékenységét irányítja a törvénnyel összhangban, a Zenta, Posta utca 18. szám alatt található.

Az Alapítvány pecsétje
4. szakasz

Az Alapítvány pecsétje kör alakú, 38 mm átmérőjű.

Az Alapítvány pecsétjének szövege a pecsét szélén, koncentrikus körben szerb nyelven és cirill írásmóddal: Фондација, magyar nyelven és magyar latin írásmóddal: Alapítvány, és angol nyelven, valamint angol latin írásmóddal: Foundation, pontokkal a közepén és minden egyes szó között.

A pecsét középső részén ezen feliraton belül, egymás alatt a következő nagy nyomtatott latin betűk állnak: PRO SCIENTIA NATURAE, az utolsó szó alatt pedig szerb nyelven, cirill írásmóddal: Сента, illetve magyar nyelven és magyar latin írásmóddal: Zenta szerepel.

A Kuratórium külön határozatban rendelkezik az Alapítvány pecsétjének használatáról.

 

Az Alapívány bélyegzője
5. szakasz

Az Alapítvány bélyegzője a következő:

 

 

A Kuratórium külön határozatban rendelkezik az Alapítvány bélyegzőjének használatáról.

 

Az Alapítvány céljai
6. szakasz

Az Alapítvány céljai:

 1. a természettudomány különböző ágainak kutatása, népszerűsítése és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaságra és környezetvédelemre,
 2. a különböző szintű, típusú és tartalmú képzési programok lebonyolítása,
 3. az európai országok tudományos intézményei és egyetemi karai, valamint más felsőoktatási intézményei közötti közvetlen együttműködés, párbeszéd és kapcsolat létrehozása,
 4. a diákok és hallgatók összekötése, együttműködése tematikus nyári és téli akadémiák, tanácskozások, kerekasztalok szervezésén keresztül,
 5. a környezet, a turizmus és a gazdaság, valamint a fiatalok oktatás és kultúra terén történő kulturális együttműködésének előmozdítása,
 6. a világ különböző országainak tudományos intézményei közötti tudományos, oktatási, gazdasági és kulturális együttműködés megvalósítása,
 7. a létező együttműködési formák fejlődése, fejlesztése,
 8. az információ- és tapasztalatcsere előmozdítása a természettudomány, oktatás, közgazdaság és kultúra terén,
 9. az oktatási és tudományos intézmények, a gazdasági alanyok és kamarák képviselői közötti szorosabb együttműködés kialakítása, valamint ezek közös fellépése a pályázatokon való részvételhez nélkülözhetetlen eszközök megteremtésében,
 10. a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT tudományos, környezetvédelmi, mezőgazdasági, kulturális és más társadalmi értékeinek bemutatása az európai országoknak és népeknek, illetve a világnak,
 11. a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT bekapcsolása az élet, a munka és a termelés európai folyamataiba,
 12. a Szerb Köztársaság és más régióbeli államok európai integrációjának felgyorsításához való hozzájárulás,
 13. a fiatalabb és idősebb generációk oktatása az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében,
 14. a hasonló szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés megteremtése és előmozdítása a Szerb Köztársaságban és külföldön.

7. szakasz

A jelen Alapszabály 6. szakasza szerinti célok elérése érdekében az Alapítvány különösen:

 1. keresi és biztosítja az európai képzőhelyek és kutatóintézetek tevékenységéhez szükséges intézményi hátteret, mely által hozzájárul a régió és maga Vajdaság szakmai színvonalának fejlődéséhez,
 2. konferenciákat, tanácskozásokat, szemináriumokat és a tudományos szakemberek egyéb találkozóit szervezi meg a mezőgazdaság és környezetvédelem területén,
 3. tudományos, gazdasági és kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat, vásárokat és a különböző társadalmi értékek egyéb módon történő bemutatását szervezi,
 4. kiadói tevékenységgel foglalkozik,
 5. tanfolyamokat és egyéb képzéseket szervez,
 6. diák-/hallgatói utazásokat szervez,
 7. tudományos és kutatói tevékenységgel foglalkozik az Alapítvány céljainak megvalósítása terén,
 8. formális és nem formális együttműködést kezdeményez, szervez és bonyolít a zentai Kertészek Egyesületével (a továbbiakban: alapító), hasonló szervezetekkel és intézményekkel a Szerb Köztársaság területén és külföldön,
 9. együttműködik a nemzetközi szervezetekkel és a Szerb Köztársaság, illetve más régióbeli és azon kívüli államok közmegbízatást végző szerveivel,
 10. keresi és lehetőség szerint biztosítja a hallgatók és diákok ösztöndíjazásának, illetve az Alapítvány céljai megvalósulásának eszközeit és feltételeit,
 11. agronómiai és egyéb tanácsadást nyújt.

 

2. BELSŐ SZERVEZET

Az Alapítvány szervei
8. szakasz

Az Alapítvány szervei a Kuratórium, amely az igazgatóbizottság szerepét, illetve az Alapítvány elnöke, aki az ügyvivő szerepét tölti be, a törvénnyel összhangban.

2.1 Kuratórium

A Kuratórium összetétele
9. szakasz

A Kuratórium irányítja az Alapítványt.

A Kuratóriumnak öt tagja van, az egyik tag pedig a Kuratórium elnökének funkcióját tölti be.

A Kuratóriumnak lehetnek tiszteletbeli tagjai, akiket a Kuratórium a Kuratórium legkevesebb két tagjának javaslatára választ. A Kuratórium tiszteletbeli tagjai aktívan részt vehetnek a Kuratórium ülésein, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Kuratórium tagjainak kinevezése és visszahívása
10. szakasz

A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító igazgatóbizottsága nevezi ki és hívja vissza.

A Kuratórium elnökének és tagjainak mandátuma négy évre szól, akik újraválaszthatók.

Kuratórium elnökének és tagjainak tisztségére nem nevezhető ki az Alapítványnál vagy az alapítónál, illetve társalapítónál állandó munkaviszonyban álló személy.

A Kuratórium elnökének és tagjának mandátuma automatikusan megszűnik az Alapítványnál vagy az alapítónál, illetve társalapítónál történő állandó munkaviszony létesítése esetén.

A Kuratórium ülései
11. szakasz

A Kuratóriumnak saját ügyrendje van.

A Kuratórium üléseken hozza meg a döntéseit. Kivételesen a Kuratórium dönthet elektronikus úton, SMS üzeneten keresztül vagy egyéb módon az ügyrendjével előirányozott esetekben.

A Kuratórium elnöke összehívja a Kuratórium üléseit, meghatározza a napirendi javaslatot és elnököl az üléseken.

A Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a Kuratórium üléseit az általa meghatalmazott személy hívja össze és vezeti.

A Kuratórium tevékenysége
12. szakasz

A Kuratórium:

 1. meghozza és módosítja az Alapítvány Alapszabályát és egyéb általános aktusait,
 2. autentikus értelmezést ad az Alapszabály rendelkezéseiről,
 3. meghozza a saját ügyrendjét,
 4. meghozza a pénzügyi tervet és a zárszámadást,
 5. meghatározza az Alapítvány vagyonának felhasználási módját,
 6. kinevezi és felmenti az Alapítvány elnökét,
 7. dönt a természetes és jogi személyek az Alapítványhoz társalapítói minőségben történő csatlakozásáról,
 8. dönt az elnevezés és a székhely módosításáról,
 9. dönt az Alapítvány céljainak módosításáról, státusbeli változásairól, megszűnéséről és vagyonának felosztásáról,
 10. szükség szerint meghozza az Alapítvány munkatervét és együttműködési stratégiákat köt,
 11. egyéb feladatokat lát el a törvénnyel, az Alapítvány alapítói határozatával és az Alapszabállyal összhangban.

A Kuratórium tagjai és elnöke munkájukért térítményre és útiköltségeik megtérítésére jogosultak a Kuratórium külön határozatával összhangban.

A Kuratórium döntéshozatala
13. szakasz

A Kuratórium határozatképes, ha összes tagjának több mint a fele jelen van, döntéseit pedig a jelen lévő tagok többségének szavazatával hozza meg, kivéve, ha a jelen Alapszabály és a Kuratórium ügyrendje másként nem rendelkezik.

A kuratóriumi tagság megszűnése
14. szakasz

A kuratóriumi tagság, ideértve a Kuratórium elnökének tisztségét is, megszűnik:

 1. a mandátum lejártával,
 2. az alapító igazgatóbizottságának részéről történő visszahívással,
 3. lemondással,
 4. a cselekvőképesség elvesztésével,
 5. halállal,
 6. és a törvénnyel, illetve a jelen Alapszabállyal előirányozott egyéb esetekben.

A Kuratórium tagja és elnöke minden időszakban benyújthatja írásbeli lemondását.

A lemondást az alapító igazgatóbizottságához kell benyújtani legkevesebb 15 nappal a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti személy által a mandátuma megszűnésének napjaként meghatározott nap előtt.

A kuratóriumi tagság a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti okból történő megszűnése esetén az alapító igazgatóbizottsága legkésőbb az előző tag tagságának megszűnésének napjától számított 7 napon belül kinevezi az új tagot.

2.2 Az Alapítvány elnöke

Az Alapítvány elnökének kinevezése
15. szakasz

Az Alapítvány elnökét a Kuratórium nevezi ki és menti fel az összes tag többségének szavazatával legkevesebb két tag írásbeli javaslatára.

Az Alapítvány elnökének mandátuma négy évre szól és újraválasztható.

Az Alapítvány elnökének tevékenysége
16. szakasz

Az Alapítvány elnöke:

 1. képviseli az Alapítványt és felel munkájának törvényességéért,
 2. ellátja az Alapítvány feladatait és folyó ügyeit a Kuratórium döntéseivel összhangban,
 3. javaslatot tesz a pénzügyi tervre és zárszámadásra a Kuratórium részére,
 4. munkáltatói jogokat és kötelezettségeket gyakorol az Alapítvány foglalkoztattjaival szemben,
 5. egyéb feladatokat lát el a törvénnyel és a jelen Alapszabállyal összhangban.

Az Alapítvány elnöke munkájáért térítményre és útiköltségeinek megtérítésére jogosult a Kuratórium külön határozatával összhangban

Akadályoztatása esetén a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kötelezettségeket a Kuratórium elnöke vagy pedig az Alapítvány elnöke által írásban meghatalmazott személy veszi át.

Az Alapívány elnöke, illetve a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti személy köteles szóban tájékoztatni a Kuratórium tagjait az Alapítvány képviselete során foganatosított intézkedésekről és ügyekről a Kuratórium üléseinek kezdetén.

Az Alapítvány elnöke tisztségének megszűnése
17. szakasz

Az Alapítvány elnökének tisztsége megszűnik:

 1. a mandátum lejártával,
 2. felmentéssel,
 3. lemondással,
 4. a cselekvőképesség elvesztésével,
 5. halállal,
 6. és a törvénnyel, illetve a jelen Alapszabállyal előirányozott egyéb esetekben.

Az Alapítvány elnöke tisztségének a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti okból történő megszűnése esetén a Kuratórium legkésőbb az előző elnök tisztségének megszűnésének napjától számított 7 napon belül kinevezi az új elnököt.

Az Alapítvány elnökének lemondása
18. szakasz

Az Alapítvány elnöke minden időszakban benyújthatja írásbeli lemondását.

A lemondást a Kuratóriumhoz kell benyújtani legkevesebb 15 nappal az Alapítvány elnöke által a mandátuma megszűnésének napjaként meghatározott nap előtt.

Az Alapítvány elnökének felmentése
19. szakasz

A Kuratórium felmenti az Alapítvány elnökét a következők miatt:

 1. ha tisztségének ellátása során nem jóhiszeműen és a jó gazda gondosságával jár el,
 2. ha az Alapítvány gazdasági tevékenységére vonatkozó feladatok ellátása során nem a jó gazdálkodó gondosságával jár el,
 3. ha az Alapítvány vagyonát személyes célokra használja,
 4. ha az Alapítvány tevékenységének ellátása során viselkedésével anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz az Alapítványnak.

 

2.3 Az Alapítvány szervezeti egységei
20. szakasz

A Kuratórium külön határozattal megalakíthatja az Alapítvány szervezeti egységeit.

A szervezeti egységek nem jogi személyek.

A szervezeti egységeket az Alapítvány adminisztratív feladatainak és szakmai tevékenységének hatékonyabb ellátása céljából alapítják az Alapítvány a jelen Alapszabály és az Alapítvány alapítói határozata szerinti céljaival összhangban.

Dr. Berényi János Agrár-innovációs Iroda
21. szakasz

A Dr. Berényi János Agrár-innovációs Iroda (továbbiakban: Iroda) az Alapítvány jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, melyet az Alapítvány adminisztratív feladatainak és szakmai tevékenységének hatékonyabb ellátása céljából alapítottak, mely különösen magába foglalja: az innovációs technológiák bemutatását és bevezetését a gazdálkodók részére a Vajdaság AT-ban; szakmai képzések és továbbképzések szervezését a régió fejlődésének előmozdítása érdekében, ideértve a mester és doktori tanulmányok feltételeinek megteremtését és biztosítását Szerbia Európai Unióhoz történő csatlakozásának fényében; a hatályos jogszabályok ismertetése és helyes alkalmazása céljából történő oktatásszervezést; szakmai fejlesztési projektek felkutatását és a lebonyolításukban való részvételt; az illetékes szervekkel való szakmai együttműködést a régió szükségleteivel összhangban történő jogszabály-előkészítés terén; a jó termelési és értékesítési gyakorlat kialakításához és terjesztéséhez való hozzájárulást; az egyedi társadalmi értékek felkutatását, nyilvántartásba vételét és széles körű ismertetését a Vajdaság AT-ban; a szakmai kapcsolatok kialakítását és ápolását Szerbiában és külföldön.

Az Alapítvány az Irodán keresztül aktívan együttműködik az alapítóval.

Az Iroda feladatait a Zenta, Karađorđe utca 52. szám alatt is elláthatják.

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS ESZKÖZEI

Az Alapítvány eszközei
22. szakasz

Az Alapítvány eszközeit:

 1. az Alapítvány alapítói határozatával összhangban az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke,
 2. a támogatási eszközök, ajándékok, lekötött eszközök után járó kamat, valamint
 3. egyéb, a törvénnyel meghatározott eszközök alkothatják.

Az Alapítvány eszközei magántulajdonban állnak.

Az Alapítvány tulajdonosa a Zenta, Karađorđe u. 52. szám alatt álló ingatlannak, melyben az Alapítvány egyes feladatait látják el az Alapítvány céljaival összhangban.

A vagyonszerzés módja
23. szakasz

Az Alapítvány vagyont önkéntes felajánlásokból, ajándékokból, adományokból, pénzügyi támogatásokból, hagyatékból, lekötött eszközök után járó kamatból, bérleti díjból, szerzői jogokból, osztalékból és egyéb, a törvénnyel megengedett módon megvalósított bevételből szerezhet.

24. szakasz

Az Alapítványnak céleszközként ajándékozott vagy átengedett ajándékok, hagyományok és önkéntes felajánlások az adományozó kívánsága szerint kerülnek felhasználásra.

A Kuratórium köteles az adományozó figyelmét felhívni az Alapítvány céljaira, valamint arra a tényre, hogy az Alapítvány eszközei csak ezen célokra használhatóak fel, amely felhívás tudomásulvételéről az adományozó írásbeli nyilatkozatot tesz.

25. szakasz

Azon belföldi és külföldi jogi és természetes személyek, akik támogatni szeretnék az Alapítvány céljainak megvalósítását, azonos feltételek mellett válhatnak az Alapítvány adományozóivá.

Az adományozás az Alapítvány folyószámlájára való pénz befizetésével, az Alapítványra történő ingó, illetve ingatlan vagyon, továbbá jog ingyenes átruházásával történhet.

Az Alapítvány eszközeinek felhasználási szabályai
26. szakasz

Az Alapítvány eszközei a jelen Alapszabály szerint meghatározott rendeltetéssel összhangban kerülnek felhasználásra:

 1. az Alapítvány a jelen Alapszabály 6. szakasza szerinti céljainak megvalósítására,
 2. az Alapítvány irányításának és működtetésének költségeire,
 3. a Kuratórium által elfogadott pénzügyi tervben vagy külön határozatban meghatározott, a törvénnyel és jelen Alapszabállyal összhangban lévő egyéb célokra.

Az Alapítvány köteles az eszközöket a jó gazda gondosságával kezelni.

27. szakasz

Az eszközök felhasználása a Kuratórium által naptári évenként elfogadásra kerülő pénzügyi terv szerint történik, jelen Alapszabállyal összhangban.

Az Alapítvány pénzügyi terve év közben az elfogadására vonatkozó eljárás szerint módosítható.

Gazdasági tevékenység
28. szakasz

Az Alapítvány a következők gazdasági tevékenység közvetlen végzésével valósít meg bevételt:

74.90 – Egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenység,

85.59 – Egyéb oktatás,

94.99 – Tagsági viszonyon alapuló egyéb szervezetek tevékenysége.

Az Alapítvány a gazdasági tevékenységet mellékes tevékenységként folytatja, kizárólag az Alapszabály 6. szakasza szerinti célok vonatkozásában.

 

4. A TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA

A tevékenység nyilvánosságának biztosítása
29. szakasz

Az Alapítvány tevékenysége nyilvános.

Az Alapítvány tevekénységének nyilvánossága az évi munkabeszámoló interneten történő közzétételével, publikációk, nyilvános közlemények révén vagy egyéb, megfelelő módon valósul meg.

Az Alapítvány nevében a Kuratórium elnöke, az Alapítvány elnöke és az Alapítvány elnöke által, a nyilvánosság tájékoztatására külön meghatalmazott személy tájékoztathatja a nyilvánosságot az Alapítvány tevékenységéről.

A személyes adatok védelme
30. szakasz

A Kuratórium elnöke és tagjai, az Alapítvány elnöke, valamint az Alapítvány céljainak megvalósításában egyéb alapon résztvevő személyek nem tehetik nyilvánossá az Alapítvány tevékenységének végzése során tudomásukra jutott személyes adatokat, azon személy jóváhagyása nélkül, akire az adatok vonatkoznak, a törvénnyel összhangban.

Az Alapítvány köteles tevékenységének végzése során gondot viselni a személyes adatok védelmét szabályozó törvény alkalmazásáról.

 

5. ALAPÍTÓI MINŐSÉGBEN TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS

6. szakasz

A természetes vagy jogi személyek az Alapítványhoz alapítói minőségben történő csatlakozásáról a Kuratórium összes tagja többségének szavazatával határoz.

A csatlakozásról szóló szerződést az Alapítvány elnöke és az Alapítványhoz társalapítói minőségben csatlakozó személy köti a Kuratórium jelen szakasz 1. bekezdése szerinti külön határozata alapján.

A csatlakozási szerződésen szereplő aláírásokat a törvénnyel összhangban kell hitelesíteni.

A csatlakozási szerződést idejében kézbesíteni kell az alapítványok bejegyzésével és nyilvántartásának vezetésével megbízott szervnek a társalapítói minőségben csatlakozott személy adatainak nyilvántartásba vétele miatt.

 

6. STÁTUSBELI VÁLTOZÁSOK ÉS AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

32. szakasz

A Kuratórium az összes tagja többségének szavazatával határoz a státusbeli változásokról, az Alapítvány jogi formájának átalakításáról, illetve annak megszűnéséről, ha megszűnnek vagy módosulnak az Alapítvány céljai megvalósításának feltételei, valamint más, a törvénnyel előirányozott esetekben.

Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyona az Alapítvány alapítójára, azaz a zentai Kertészek Egyesületére, Zenta, Posta u. 18. száll át.

 

7. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

33. szakasz

Az Alapszabályt a Kuratórium módosítja és egészíti ki.

A Kuratórium legkevesebb két tagja kezdeményezheti az Alapszabály módosítását és kiegészítését a javasolt módosítások írásbeli formában történő benyújtásával a Kuratórium elnöke részére.

A Kuratórium elnöke köteles a javasolt módosítások benyújtásától számított 15 napon belül összehívni a Kuratórium ülését a kezdeményezés megtárgyalásának és az arról való döntéshozatalnak a napirendre tűzésével.

Ha a Kuratórium elnöke nem hívja össze az ülést a meghatározott határidőn belül, az indítványozók összehívhatják az ülést a következő 10 napban a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti napirenddel. Az ily módon összehívott ülésen az egyik indítványozó elnököl.

A Kuratórium a Kuratórium összes tagja többségének szavazatával fogadja el az Alapszabály módosításait.

Az új Alapszabály elfogadására az Alapszabály módosítására vonatkozó szabályok az irányadók.

 

8. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

34. szakasz

Jelen Alapszbály elfogadásával a Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének a mandátuma automatikusan megszűnik.

A Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének jelen Alapszabály szerint kinevezési eljárását legkésőbb a jelen Alapszabály elfogadását követő 60 napon belül le kell folytatni.

A folyó ügyeket a Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének a jelen Alapszabály szerinti kinevezéséig azon kuratórium tagok, illetve az Alapítvány azon elnöke végzik, akik mandátuma a jelen Alapszabály elfogadásával szűnt meg.

35. szakasz

Minden, jelen Alapszabály által közvetlenül nem szabályozott kérdésre az adományalapokról és alapítványokról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

36. szakasz

Jelen Alapszabály elfogadásának napján hatályát veszti az Alapítvány 2014. október 1-jei egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

37. szakasz

A jelen Alapszabály elfogadásának napján lép hatályba.

A Kuratórium elnöke